อำนาจหน้าที่

๑) งานอำนวยการของกลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
๒) ศึกษาและกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) เสนอนโยบาย...

กิจกรรม


ข่าว